Kilpailujen säännöt

Kaarinan Pojat ry:n kilpailujen säännöt

 1. Kilpailun järjestäjänä toimii Kaarinan Pojat ry, Erotuomarinkatu 2, 20780 Kaarina.
 2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Kaarinan Pojat ry:llä oikeus hylätä osallistuminen.
 3. Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken, ellei kilpailun yhteydessä toisin mainita. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Kaarinan Pojat ry:llä arpoa tilalle toinen voittaja.
 4. Kilpailun palkinnot on määritelty kyseisen kilpailun yhteydessä Palkintoa ei koskaan voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.
 5. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä kil­pai­lun vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Kaarinan Pojat ry:n pää­tök­siä. Kaarinan Pojat ry pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä kil­pai­lu­ja kos­ke­vil­la si­vuil­la.
 6. Kaarinan Pojat ry kä­sit­te­lee kil­pai­luun osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan kil­pai­lun ja ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Osallistujien tietoja ei luovuteta kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä tietoja käytetä suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
 7. Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat myön­tä­vät kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.
 8. Kaarinan Pojat ry vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Kaarinan Pojat ry:n sekä kil­pai­lun mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän kil­pai­luun. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää. Kaarinan Pojat ry ei myöskään vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.
 9. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja va­kuut­taa, että hän on luo­nut kil­pai­luun mahdollisesti toi­mit­ta­man­sa ma­te­ri­aa­lin (myöhemmin Kilpailumateriaali) itse. Osal­lis­tu­ja va­kuut­taa ja vas­taa, että Kilpailumateriaali tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen ei louk­kaa lakia, hyvää tapaa, kol­man­sien oi­keuk­sia, te­ki­jä­noi­keu­det ja muut im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det mu­kaan lu­kien, kun­ni­aa, yk­si­tyi­syyt­tä taik­ka lii­ke­sa­lai­suut­ta tai ole muul­la ta­val­la näi­den sään­tö­jen vas­tais­ta. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja antaa Kaarinan Pojat ry:lle ilman eri kor­vaus­ta py­sy­vän, yk­sin­omai­sen ja maa­il­man­laa­jui­sen käyt­tö­oi­keu­den Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­liin. Käyt­tö­oi­keu­den no­jal­la Kaarinan Pojat ry:llä on siten yk­si­noi­keus käyt­tää ja hyö­dyn­tää Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­lia millä ta­han­sa nyt tun­ne­tul­la ja tu­le­vai­suu­des­sa tun­ne­tuk­si tu­le­val­la ta­val­la ja alus­tal­la.
 10. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Kaarinan Pojat ry:n nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä. Kil­pai­lun sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien Kaarinan Pojat ry:stä riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.
 11. Kaarinan Pojat ry pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta kil­pai­luun, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.
 12. Mit­kään Kaarinan Pojat ry:n jär­jes­tä­mät kil­pai­lut Face­boo­kis­sa, Twitterissä tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin, Twitterin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kil­pai­luun osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book, Twitter ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.

   
Lisää uutisia
Kaarinan Pojat
«  Heinäkuu   »
Kategoriat